Coaching

Vad är individuell coaching och rådgivning för högre chefer?
Coaching är skräddarsydd individuell ledarutveckling som syftar till att chefer kan uppnå sina affärsmål genom att leda medarbetare och organisationen effektivt, tydligt, fokuserat och med bibehållande av hög kvalitet. Allt under konfidentiella former.

Genom coaching får du som chef tillgång till modeller och verktyg för att effektivt och varaktigt anpassa och utveckla din organisation. Du kan också få hjälp att lösa akuta problem i din chefsroll.

Tillsammans med din coach får du nya perspektiv på din situation; du kan organisera dina tankar bättre och kan fokusera på det viktigaste i jobbet. Du får ökat självförtroende och bättre förmåga att hantera utmaningar och ta tillvara nya möjligheter. I coachingen arbetar vi målinriktat med konkreta situationer från arbetet och med beteenden som behöver förändras.

Uppnådda resultat
Genom coaching blir chefer och företag bättre på att sätta tydliga mål och att förverkliga dem. Coachingen bidrar till att du tar dig tid för reflektion och strategiskt tänkande. Du blir bättre på att planera, hitta nya lösningar och ta tillvara nya möjligheter. Ofta har du svaren själv men behöver en coach som hjälper dig att hitta och formulera dem. Många chefer upplever ökad motivation och arbetsglädje.

Förutsättningen för att coachingmålen uppnås är att du själv är motiverad och vill utvecklas.

Konkreta affärsfördelar uppnås genom att arbetet, processerna och resurserna effektiviseras, vilket på sikt ger besparingar och kvalitetsförbättringar.

Kulturell coaching
En speciell variant av coaching är individuell coaching för chefer som möter en annan kultur. Även coaching av medföljande kan bli aktuellt.

Metod och process
1.  Nulägesanalys av chefsrollen med hjälp av till exempel intervjuer, feedback, personlighetstester eller medarbetarenkäter

2.  Fastställande av mål och önskat framtida läge

3.  Framtagande av handlingsplan för utveckling

4.  Genomförande av skräddarsydd individuell coaching

5.  Utvärdering och uppföljning av coachingen

Coachingen genomförs vanligen vid 10 tillfällen à 2 timmar under ett år och följs upp 3-6 månader efter avslutat coachingprogram. Innan coachingen startar träffas chefen och coachen för ett förutsättningslöst möte.